Polityka bezpieczeństwa

MOSTOSTAL WECHTA od lat świadczy usługi w zakresie wykonawstwa specjalistycznego konstrukcji metalowych (mostów, kładek, itp.), zbiorników , urządzeń, innych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, obróbki metali oraz nakładania powłok na metale, kieruje się troską o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników, mając świadomość wpływu na środowisko wyraża swoją politykę bhp jako zobowiązanie do:

  • przestrzegania wymagań przepisów i aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska, mających zastosowanie w działalności produkcyjnej Spółki,
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i sytuacjom awaryjnym oraz natychmiastowego reagowania w razie ich wystąpienia,
  • ciągłej oceny i ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami na stanowiskach pracy,
  • dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy wraz z ochroną przeciwpożarową i ochroną zdrowia,
  • efektywnego i oszczędnego gospodarowania energią i wodą,
  • prowadzenia bezpiecznej dla środowiska gospodarki odpadami, zapewniając odpowiednie segregowanie, powtórne ich wykorzystywanie lub utylizację, zgodnie z wymogami ochrony środowiska,
  • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich zaangażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska.

Celem naszej polityki jest dążenie do jak najmniejszej liczby wypadków przy pracy oraz utrzymanie sprawnego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, ukierunkowane na zaangażowanie wszystkich pracowników we właściwą realizację działań, dużą odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje praz współpracowników na każdym poziomie schematu struktury organizacyjnej Spółki.

Zapewniając wysoką jakość naszych produktów i usług , jednocześnie aktywnie działamy na rzecz ochrony środowiska i zdrowia pracowników. Normy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska traktujemy na równi z normami produkcyjnymi i jakościowymi.

Zarząd zapewnia, że wszystkie działania podejmowane w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska są uzgadniane z pracownikami lub ich przedstawicielami.