W dniu 10.06.2020 stwierdzona została prawomocność Postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto XI Wydział Gospodarczy w przedmiocie zatwierdzenia układu.

W związku z powyższym od dnia 10 czerwca br Mostostal Wechta zakończył proces restrukturyzacji i jest zobowiązany do wykonania zawartego układu z wierzycielami.

Z dniem stwierdzenia prawomocności Zarządowi Spółki Mostostal Wechta Sp. z o.o. zostało w pełni przywrócone prawo do wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa.

 


Informujemy, że w dniu 10.02.2020 roku Postanowieniem Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto, Wydział XI zatwierdzony został układ zawarty przez Mostostal Wechta Sp. z o.o. na Zgromadzeniu Wierzycieli w dniach 20.12.2019 roku oraz 08.01.2020 roku.

 


W dniu 20.12.2019 roku w Protokole Zgromadzenia Wierzycieli Sędzia Komisarz Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu stwierdził zawarcie układu z wierzycielami Mostostal Wechta Sp. z o.o. w toku postępowania sanacyjnego.

Rozprawa w przedmiocie zatwierdzenia układu odbędzie się w dniu 10.02.2020 roku

 


Szanowni Państwo,

Informujemy iż w dniu 25.09.2018 r. Sąd Rejonowy w Poznaniu wydał postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego naszej Spółki oraz wskazał Zarządcę do nadzoru nad przebiegiem postępowania, tj Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja S.A.

Postępowanie sanacyjne jest jednym z postępowań restrukturyzacyjnych zmierzających do utrzymania pełnej aktywności na rynku w sferze stosunków handlowych jak również w zakresie realizacji bieżących kontraktów.

Celem postępowania sanacyjnego jest umożliwienie Spółce przeprowadzenia działań zmierzających do ustabilizowania sytuacji finansowej, które pozwolą jej dalej funkcjonować i prowadzić działalność.

Postępowanie restrukturyzacyjne przeprowadzane w naszej Spółce będzie polegało na podejmowaniu czynności pozwalających na poprawę sytuacji ekonomicznej Spółki, zwiększenie wydajności, efektywności i nie będzie miało wpływu na realizowane kontrakty i bieżącą działalność Spółki.

Dotychczasowa działalność Mostostal Wechta nie zostaje ograniczona, co więcej podejmujemy nowe wyzwania i realizujemy nowe zadania, a Zarząd Spółki w dalszym ciągu funkcjonuje.

Postanowienie Sądowe dotyczące postępowania sanacyjnego jest dostępne na stronie internetowej Zarządcy: www.zimmermanfilipiak.pl